SÁGA O EGILOVI

7. Starý Björgólf

Jeden muž v Hálogalandu se jmenoval Björgólf. Bydlel na Torgách. Byl to zeman mocný a bohatý a po jednom z rodičů z rodu skalních obrů. Podle toho měl i sílu a vzrůst. Měl syna, který se jmenoval Brynjólf. Ten byl podobný svému otci. Björgólf byl tehdy již starý a jeho žena zemřela. Odevzdal celé hospodářství synovi a našel mu ženu. Jmenovala se Helga a byla dcerou Ketila Hänga z Hrafnisty. Jejich syn se jmenoval Bárd. Vyrostl ve velkého a silného muže a brzy ve všem vynikal.

Jednou na podzim se konala velká hostina a Björgolf se synem patřili mezi pozvanými k těm nejvzácnějším hostům. Hostiny se zúčastnil zeman Högni, který měl hospodářství v Lekce. Byl to člověk bohatý a vážený, ačkoli pocházel z nepatrného rodu a pozdvihl se vlastním přičiněním. Měl krásnou dceru Hildirídu. Večer, jak bývalo zvykem, byli vylosováni lidé do dvojic ke společnému pití. Hildirída se podle losu posadila vedle Björgólfa. Celý večer se spolu dobře bavili, protože dívka se Björgólfovi líbila. Po hostině se společnost rozešla.

Brzy nato se Björgólf vypravil z domova s lodí, na které měl třicet mužů. Připluli do Lekky a dvacet jich šlo do statku, zatímco deset hlídalo loď. Když přišli na dvorec, přišel mu Högni naproti a zval ho, aby tam se svou družinou zůstal. Björgólf se svými lidmi vešel do světnice. Když se pak odstrojili a odložili svrchní oděv, poručil Högni přinést nádoby s pivem. Hospodářova dcera Hildirída sama nosila hostům pití.

Björgólf k sobě Högniho zavolal a oznámil mu: „Přišel jsem proto, že si chci tvou dceru odvézt s sebou domů. Námluvami se nebudeme zdržovat, protože se s ní ožením ještě dnes." Högni viděl, že mu nezbývá nic jiného, než se Björgólfovi podrobit. Björgólf mu dal za dceru unci zlata a hned ten večer se stala jeho ženou. [13] Bylo to platné manželství, ale přece chyběly jisté formality, aby bylo řádné. Také zaplacená cena byla menší, než stanovoval zákon. Potom s ním Hildirída odjela domů na Torgy. Brynjólfovi nebyl otcův sňatek vůbec po chuti.

Björgólf měl s Hildirídou dva syny. Jeden se jmenoval Hárek a druhý Hrörek. Po čase Björgólf umřel a jakmile byl vynesen a pochován, poslal Brynjólf Hildirídu s jejími syny pryč. Vrátila se do Lekky ke svému otci a tam byli její synové vychováváni. Byli oba hezcí, malého vzrůstu, podobní matčinu příbuzenstvu. Říkalo se jim synové Hildirídini. Bydlili v Lekce a měli velký majetek, protože po Högniho smrti se svou matkou všechno zdědili. Brynjólf si jich nevážil a z dědictví po otci jim nedal nic. Brynjólfův syn Bárd a synové Hildirídini byli téměř stejně staří.

V severních končinách Hálogalandu je fjord, který se nazývá Vefsnir. V tom fjordu leží velký a úrodný ostrov Álost a na něm dvorec, kde se říká na Sandnesu. Dvorec patřil Sigurdovi, nejbohatšímu z lidí na severu. Byl královským správcem a svěřený kraj spravoval dobře. Jeho dcera, kterou pokládali za nejlepší hálogalandskou nevěstu, se jmenovala Sigríd. Byla Sigurdovým jediným dítětem a měla po něm dědit.

Brynjólfův syn Bárd se jednoho dne vypravil z domova s lodí, na níž měl třicet mužů. Plavil se na sever na Álost a přišel na Sandnes k Sigurdovi. Oznámil proč přišel a žádal o ruku jeho dcery. Sigurd jeho žádost vyslechl a rád mu Sigrídu zaslíbil. Svatba se měla konat příští rok v Sigurdově domě.