SÁGA O EGILOVI

5. Král poslal pro Kveldúlfa

Král Harald ležel se svým vojskem ve Fjordech. Po celém kraji rozeslal posly k těm, kteří se k němu ještě nepřidali a chtěl s nimi jednat. Královi poslové navštívili také Kveldúlfa a byli přátelsky přijati. Oznámili mu, za jakým účelem přišli. Řekli mu, že král ho chce mít ve své družině: „Slyšel o tobě, že jsi znamenitý muž a vzácného rodu. Můžeš od něho mnoho získat, neboť si velice přeje, aby měl kolem sebe muže, o kterých slyšel, že se vyznamenávají silou a statečností.“

Kveldúlf odpověděl, že je starý člověk a ke službě nemá dost sil. Není už schopen plavit se na válečných lodích, nebo vykonávat pro krále jinou službu. „Nebudu už nikomu sloužit a zůstanu doma." Poslové navrhli: „Pošli tedy ke králi svého syna. Je to velký a statečný muž. Když bude králi dobře sloužit, dá mu vládu nad některým krajem."

„Nestojím o vladařství,“ řekl Grím, „a dokud je můj otec na živu, budu poslouchat jenom jeho." Poslové odjeli a když přišli ke králi, pověděli mu všechno, co u Kveldúlfa slyšeli. Král se rozhněval: ,,To jsou mi nějací nafoukanci! Co si to o sobě myslí?" Ölvi byl při tom a žádal krále, aby se nehněval. „Zajedu ke Kveldúlfovi a promluvím s ním. Když se dozví, jak vám na tom záleží, jistě k vám přijde."

Ölvi svého švagra navštívil a pověděl mu o králově hněvu. Mínil, že nezbývá nic jiného, než aby se buď on, nebo Grím k němu dostavili. Vyprávěl jim, jak je král ke svým lidem štědrý a přemlouval je, že budou-li se k němu chovat přátelsky, jistě se jim odmění penězi i důstojenstvím.

„Něco mi říká," odpověděl Kveldúlf ,,že nás od tohoto krále nic dobrého nečeká. Nepojedu k němu. Ale jestli se Tórólf v létě vrátí domů, jistě ochotně vyhoví a vstoupí do králových služeb. Vyřiď králi, že chci být jeho přítelem a všechny lidi, kteří dají na má slova, k tomu rovněž budu mít. A jestli chce, přijmu také správu kraje z jeho rukou, právě tak, jak to bývalo za dřívějšího krále. Později uvidíme, jak se to srovná."

Ölvi se vrátil ke králi a řekl mu, že Kveldúlf k němu pošle syna, který se ke službě hodí lépe než ten, který byl právě doma. Král nechal tedy zatím celou věc být. To léto pobýval v Sognu a když se blížil podzim, chystal se na cestu na sever do Trándheimu.